Temakvelder mai 2019: Edelkreps - en sambygding i trøbbel?

I mai 2019 ble det arrangert to temakvelder om edelkreps, et i Nittedal med tema edelkreps i Nitelvavassdraget, og ett i Ullensaker med tema edelkreps i Leiravassdraget.

Temadag om kantsoner - 22. november 2011

Tirsdag 22. november 2011 arrangerte Vannområde Leira-Nitelva en temadag om kantsoner i Ullensaker rådhus. Hensikten var å få belyst kantsonenes betydning for biologisk mangfold, som erosjonshindrende tiltak og for fiskesamfunnene, både generelt og for Leira og Nitelva spesielt. Og kanskje få svar på: Hvordan skal den optimale kantsone være for å ivareta alle relevante forhold?

Informasjonsmøter om håndtering av hestemøkk - april 2018

I april 2018 ble det arrangert to informasjonsmøter for hesteiere om hvordan hestemøkk bør håndteres. 

I forbindelse med informasjonsmøtene ble det utarbeidet en informasjonsbrosjyre, den kan du lese her: Hestegjødsel - En ressurs, eller et problemavfall?