Etablering av egne drikkeplasser for beitedyr

Etablering av skogsbilveier ved kryssing av bekker

Informasjonsbrosjyre om håndtering av hestegjødsel