Problemkartlegging av kraftverk i Nitelva

I 1973 ble Nitelva vernet mot kraftutbygging, og mange områder langs elva er karakterisert til å være av meget høy verneverdi. Til tross for dette finnes det tre kraftverk i de øvre delene av elva. Disse kraftverkene er konsesjonsfrie/ikke regulerte da de er av eldre dato. Høsten 2018 fikk vannområdet flere bekymringsmeldinger fra lokalbefolkningen i Nittedal om at de er bekymret for hvordan kraftverkene påvirker elva, da det blant annet har blitt observert fisk strandet på land etter tørrlegging, og det skal være flere endringer fra tidligere tider.

Disse tre kraftverkene er typiske "elvekraftverk", og på grunn a lite vann i perioder ligner driften av kraftverkene på en slags effektkjøring. Multiconsult skriver i rapporten "Miljøkonsekvenser av effektkjøring i regulerte vassdrag - en kunnskapsoppsummering" fra 2017 følgende: "Felles for alle regulerte vassdrag er at effektkjøring gir betydelige negative miljøkonsekvenser for vannmiljøet. Viktige økologiske konsekvenser for vannmiljøet som føle av effektkjøring er stranding av ungfisk, insekter og bunndyr i forbindelse med raske vannføringsreduksjoner. Dette kan medføre reduserte bestander og dermed også biologisk produksjon i vassdragene. Effektkjøring kan også gi negative effekter på livsvilkårene til bever og oter, mens bunndyr- og fiskespisende fugler kan oppnå økt næringstilgang."

I tillegg har flere vann som naturlig drenerer til Nitelva vært omdirigert i over 100 år for å være en del av Oslos drikkevannsforsyning. Det er derfor også viktig at denne omdirigeringen tas med i vurderingen av tilstanden i Nitelva. Hva ville for eksempel vært normal vannføring i Nitelva om vannene i Nordmarka ikke var omdirigert/demmet opp?

Vannområdet valgte vinteren 2019 å søke midler fra Miljødirektoratet til ett problemkartleggingsprosjekt. Miljødirektoratet har innvilget midler slik at prosjektet blir finansiert av disse midlene samt av vannområdets egenkapital.

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har fått oppdraget med problemkartleggingen, og de vil se på følgende:

  • Hydrologisk modellering - Hvordan ville vannføringen i Nitelva ha vært uten kraftverk i Nitelva og regulering av vassdrag i Nordmarka?
  • Kartlegging av arter som edelkreps, elvemusling og fisk
  • Vurdere vannplanter
  • Kartlegging av hydromorfologiske forhold for å gjennomføre en hydromorfologisk tilstandsklassifisering

 

Sluttrapport skal foreligge innen 15. desember 2019.