Årsrapport - Vassdragsovervåking i Leira og Nitelva 2016

I 2016 har det blitt tatt jevnlige vannprøver innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt. Disse vannprøvene gir oss en oversikt over blant annet mengde fosfor, nitrogen og e-coli som er i vannet ved prøvetidspunktet. Resultatene fra overvåkingen 2016 kan nå sees i Rambølls årsrapport for vassdragsovervåkingen i vannområdet.  

  Årsrapport 2016

Årsrapport - vassdragsovervåking i Leira og Nitelva 2015

I 2015 har det blitt foretatt jevnlige prøver av fysiske og kjemiske vannkvalitetsparametere innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt. Resultatene fra fjorårets vassdragsovervåking er sammenstilt med foregående års undersøkelser av vassdragskjemi og -biologi. For detaljer, se Rambølls årsrapport.

Årsrapport 2015 - kjemisk og fysisk vassdragsovervåking

Økologisk tilstand og vannkvalitet i Leira og Nitelva 2014

Vannkvaliteten og den økologiske tilstanden i Leira-Nitelva har blitt overvåket gjennom mange år (>30 år for enkelte stasjoner). Målet er at elvene og tilløpsbekkene skal gi gode oppvekstmuligheter for fisk, muslinger og andre stedegne arter, og at vannet skal ha en tilfredsstillende hygienisk kvalitet. 

Årsrapport 2013 Kjemisk og fysisk overvåking av vannforekomster i vannområdet Leira-Nitelva

Årsrapport 2013 Kjemisk og fysisk overvåking av vannforekomster i vannområdet Leira-Nitelva

Rambøll har på oppdrag for Vannområdet Leira-Nitelva hatt ansvaret for prøvetaking, analyse og rapportering av vannkvalitet mhp fysisk kjemiske parametere for hovedvassdragene Leira og Nitelva for 2013.

 

Vannområdet ønsket også at det ble gjort en vurdering av endringer i vassdragenes tilstand i forhold til tidligere år. Vassdragene Leira og Nitelva har vært overvåket i flere år og det er utarbeidet flere utfyllende rapporter fra 2008 til 2012 (Bioforsk/NIVA). Klassifiseringen i denne årsrapporten er basert på data for 2013, mens det i trendanalysen er benyttet data for 2008 til og med 2013. 

 

 

 

 

Side 1 av 5

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no