Informasjon om Nitelva

Nitelvavassdraget har sitt utspring i Myllaområdet i Nordmarka og i tjern på Romeriksåsen oppstrøms Harestuvannet. Det er også fra dette vannet at selve Nitelva har sitt utløp. Øverst er elva stri og smal, nederst som en flod i jordbrukslandskapet. Med sitt varierte elveløp, mangfoldige dyre- og planteliv, og sine kulturminner, gir Nitelva store muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Vassdraget har flere områder av nasjonal og regional verneverdi. Her har vi samlet informasjon om Nitelva som kan være av interesse.
 

Fakta-ark om Nitelva fra 2004
    
Verneverdier i Nitelva, fra 2000
Denne rapporten forsøker å få strukturert kunnskapen om Nitelva, slik at kunnskapen om verdiene i vassdraget skal bli lettere tilgjengelig for forvaltningsinstitusjonene.

Nitelva, opplevelsesmuligheter og utfordringer, fra 2000 
Denne brosyren viser bredden i rekreasjonskvaliteter og arbeidet med vannbruksplanlegging.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no