Seminar om renseløsninger

Den 14. juni 2017 arrangerte Landbruksgruppa i Vannområde Leira-Nitelva ett seminar om renseløsinger. Seminaret hadde fokus på fordrøyning og renseløsninger generelt, ikke bare i landbruket, og passet derfor for ulike faggrupper.

Les mer …

Årsrapport - Vassdragsovervåking i Leira og Nitelva 2016

I 2016 har det blitt tatt jevnlige vannprøver innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt. Disse vannprøvene gir oss en oversikt over blant annet mengde fosfor, nitrogen og e-coli som er i vannet ved prøvetidspunktet. Resultatene fra overvåkingen 2016 kan nå sees i Rambølls årsrapport for vassdragsovervåkingen i vannområdet.  

  pdf Årsrapport 2016 (5.61 MB)

Økologisk tilstand og vannkvalitet i Leira og Nitelva 2014

Vannkvaliteten og den økologiske tilstanden i Leira-Nitelva har blitt overvåket gjennom mange år (>30 år for enkelte stasjoner). Målet er at elvene og tilløpsbekkene skal gi gode oppvekstmuligheter for fisk, muslinger og andre stedegne arter, og at vannet skal ha en tilfredsstillende hygienisk kvalitet. 

Les mer …

Fangdammer som rensetiltak i jordbruksområder

Avrenning av partikler og næringsstoff fra jordbruksområder har en betydelig påvirkning på den økologiske tilstanden i Leira og Nitelva. I mange tilfeller kan tiltak på jordet bidra til å redusere avrenningen til et akseptabelt nivå. Andre steder kan det, på grunn av særlig stor avrenning eller en spesielt sårbar resipient, være behov for rensetiltak som fangdammer.

Hvor i nedbørsfeltet kan fangdammer være et egnet rensetiltak? Og hvilke særskilte hensyn må tas i ravinerte områder?

Les mer …